ویندوزتون رو عوض میكنید برای اینكه اطلاعات فایر فاكس پاك نشه یا دوباره برگردوننید بدین صورت عمل كنید
history->show all history-->import aND backup
رو بزنید و سپس در یك جا بوكماركها رو ذخیره كنید