سایت‌هایی موجودند که به شما بری یافتن نام مناسب کمک می‌کنند. بری کار با این ابزار کافیست که کلمات کلیدی نام را مشخص کنید و منتظر پیشنهادها بمانید. یکی از معروف‌ترین آنها سایت NameBoy.com است که در نوع خود کامل‌ترین لیست را با پسوند‌های متعدد و کلمات متنوع به شما ارائه می دهد.