خوش اومدیم هردوتامون...ایشالا تا اخرش مثل شروع قصه مون برای هم تك خواهیم بود....
منكه چیزی نگفتم...
دوست دارم عزیز دلم