كلیك راست روی دسكتاپ propertise بعد قسمت  webبعد customize desktopوگزینه
limited harddisk usage for this page را روشن وعدد ان را زیاد كنید.واقعا افزایش سرعت اینترنت خواهید داشت