باید direct x جدید نصب كرده یا فایلی كه موقع نصب ارور میدهد از اینترنت دانلود كنید