ابتدا لینک Rapidshare خود را کلیک کنید ، بر روی دکمه FREE کلیک کنید تا

به بخش مربوطه وارد شوید ، حال اگر با شمارنده مواجه شدید ، کد زیر را در

Addressbar (نوار آدرس) ، تایپ کنید :

 

 

      javascript:alert(c=1)

 

دیگر شمارنده ای مشاهده نمی کنید ، به همین راحتی !